Kong Tse做導演為 Tsang Lok Tung 曾樂彤 @英皇娛樂 EEG拍攝 TS6香港香港最新廣告影片(淨味止痕粉霧編)~
辛苦一班攝錄團隊了~
呢隻產品係台灣好Hit, 對女性好有用,快d去買la~

Talent : 曾樂彤 Tsang Lok Tung@英皇娛樂 EEG, Heidi Lau
Director 導演 : Kong Tse
Video Team 攝錄團隊 : Zuriel Lo, Chun Luk, Terry Wu, Kelvin Cheung
Music : Tim Tse
Project Manager 項目經理: Sam Lai, Ariel Li
Artist Broker 藝人管理: Kar Wan, Alan Chim
Client 客戶 : TS6 HK
——————————
Commercial photography & Videography enquiry :
email : info@kongtse.com
tel / whats app : (852) 9812 1709
#商業攝影 #人像攝影 #廣告拍攝 #Photography #COMMERCIAL #PORTRAIT #kongtse #江目